Publications

Search Bibliography
Filter by: Year
select
Author
select
Title Keyword
select
Total result(s) found: 13
 • "Bo Zhang, Tao Zheng, Qingxiao Wang, Zaibing Guo, Moon J. Kim, Husam N. Alshareef, Bruce E. Gnade" Stable and low contact resistance electrical contacts for high temperature SiGe thermoelectric generators​
 • ​Scripta Materialia 152 (2018) 36–39​
Keywords:
Bo Zhang, Tao Zheng, Qingxiao Wang, Zaibing Guo, Moon J. Kim, Husam N. Alshareef, Bruce E. Gnade​
Keywords:
hematiteFe2O3plasma activationsupercapacitorsenergy storage
 • "Shaobo Tu,† Qiu Jiang,† Xixiang Zhang, and Husam N. Alshareef" Large Dielectric Constant Enhancement in MXene Percolative Polymer Composites
 • ​ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.7b08895​
Keywords:
MXene nanosheets, percolative composites, dielectric permittivities, microscopic dipoles, switching current
 • "Malcolm J. BevanHaowen BuHiroaki NiimiHusam N. Alshareef " System and method for mitigating oxide growth in a gate dielectric
 • App/Pub Number​: US20170170022A1​
Keywords:
mitigating oxide growth; gate dielectric
 • "Nayak, Pranati; Alshareef, Husam Niman; Baeumner, Antje J.; Duerkop, Axel; Fenzl, Christoph; Hirsch, Thomas" On-chip graphene electrode, methods of making, and methods of use
 • ​APPLICATION NUMBER: WO 2018015884 A1​
Keywords:
patent
 • "Chuan Xia, Jing Guo, Dr. Peng Li, Prof. Xixiang Zhang, Prof. Husam N. Alshareef" Highly Stable Aqueous Zinc-Ion Storage Using Layered Calcium Vanadium Oxide Bronze Cathode
 • ​​Angew. Chem., DOI: 10.1002/ange.201713291​
Keywords:
batteries; calcium vanadium oxide bronze; electrode materials; intercalation; zinc
 • "Chuan Xia, Yungang Zhou, Dhinesh Babu Velusamy, Abdiaziz A. Farah, Peng Li, Qiu Jiang,
  Ihab N. Odeh, Zhiguo Wang, Xixiang Zhang, and Husam N. Alshareef" Anomalous Li Storage Capability in Atomically Thin TwoDimensional Sheets of Nonlayered MoO2
 • ​Nano Lett. 2018, 18, 1506−1515​.
Keywords:
Two-dimensional, nonlayered, MoO2, Li-storage, microsupercapacitor
 • "Chaojie Cui, Wei-Jin Hu, Xingxu Yan, Christopher Addiego, Wenpei Gao, Yao Wang, Zhe Wang, Linze Li, Yingchun Cheng, Peng Li, Xixiang Zhang, Husam N. Alshareef, Tom Wu, Wenguang Zhu, Xiaoqing Pan, and Lain-Jong Li​" Intercorrelated In-Plane and Out-of-Plane Ferroelectricity in Ultrathin Two-Dimensional Layered Semiconductor In2Se3
 • ​Nano Lett. 2018, 18, 1253−1258​.
Keywords:
2D materials, In2Se3, ferroelectric, semiconductor, switchable diode
 • ​"Zhenwei Wang, Hyunho Kim, and Husam N. Alshareef" Oxide Thin-Film Electronics using All-MXene  Electrical Contacts
 • ​Adv. Mater.​, DOI: 10.1002/adma.201706656
Keywords:
complementary metal oxide semiconductor, MXene, tin monoxide, zinc oxide
 • "Yangyang Li, Yakui Weng, Xinmao Yin, Xiaojiang Yu, S. R. Sarath Kumar, Nimer Wehbe, Haijun Wu, Husam N. Alshareef, Stephen J. Pennycook, Mark B. H. Breese,  Jingsheng Chen, Shuai Dong, and Tom Wu"Orthorhombic Ti2O3: A Polymorph-Dependent  Narrow-Bandgap Ferromagnetic Oxide
 • ​​Adv. Funct. Mater., DOI: 10.1002/adfm.201705657​
Keywords:
ferromagnetic oxides, first-principles calculations, narrow bandgaps, orthorhombic, Ti2O3
 • "Qiu Jiang, Narendra Kurra, Mohamed Alhabeb, Yury Gogotsi, Husam N. Alshareef​" All Pseudocapacitive MXene-RuO2 Asymmetric Supercapacitors​
 • ​Adv. Energy Mater., DOI: 10.1002/aenm.201703043​
Keywords:
asymmetric devices, energy storage, MXene, pseudocapacitors, RuO2
 • "Siu-Fung Leung, Kang-Ting Ho, Po-Kai Kung, Vincent K. S. Hsiao, Husam N. Alshareef, Zhong Lin Wang, Jr-Hau He" A Self-Po​wered and Flexible Organometallic Halide Perovskite Photodetector with Very High Detectivity
 • ​Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201704611
Keywords:
self-power; flexible; Perovskite; photodetector
 • ​”Qiu Jiang, Changsheng Wu, Zhengjun Wang, Aurelia ChiWang, Jr-HauHe, Zhong LinWang, Husam N.Alshareef” MXene Electrochemical Microsupercapacitor Integrated with Triboelectric Nanogenerator as a Wearable Self-charging Power Unit​​
 • ​Nano Energy https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.01.004​
Keywords:
Wearable; Self-charge; Microsupercapacitor; Triboelectric Nanogenerator